Sanofi x Paris 2024 (pharmacie) logo 2021

Sanofi x Paris 2024 (pharmacie) logo 2021